Aplinkosauga

Tarp pagrindinių ENEOS gamintojo JX NIPPON Oil & Energy vertybių yra harmonija su aplinka. Todėl mes skatiname naudojant mūsų produktus vadovautis pagarba gamtai ir visais su panaudotų alyvų, tepalų, jų pakuočių perdirbimu susijusiais teisės aktų reikalavimais.

 

Variklio alyvos, kiti tepalai, seni akumuliatoriai, padangų, pakuotės atliekos  būtinai turi būti tinkamai tvarkomi, nes patekę į aplinką,  netinkamai panaudoti kaip kuras ar kitoms reikmėms kelia ypač didelį pavojų žmogaus sveikatai, lemia ilgalaikį dirvožemio užteršimą, didelę oro taršą, kenkia gyvajai gamtai.

Naudota alyva būna stipriai užteršta įvairiais metalais iš variklio – variu, magniu, cinku, sunkiaisiais metalais. Sunkieji metalai pažeidžia nervų sistemą, inkstus, lemia vėžinių susirgimų vystymąsi. Sunkieji metalai kaupiasi mūsų organizmuose. Sveikatos problemos dažnai išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko. 

Vienas litras medžiagos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie vieną hektarą vandens paviršiaus. Alyvai susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus. Medžiagai patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi!

Panaudojant alyvą deginimui šildymo katiluose, su išmestais dūmais išėję sunkiųjų metalų dalelės nusėda ant žemės paviršiaus, patenka į dirvą, per ją ir į gruntinį vandenį. Toks alyvų panaudojimas yra žalingas ir draudžiamas. Naudotas alyvas galima  perduoti tik licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams. Draudžiama: išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius, drenažo ir kanalizacijos sistemas, išpilti ar išleisti alyvų atliekas ir alyvų atliekų perdirbimo liekanas ant dirvožemio, perduoti  jas asmenims, neturintiems atliekų tvarkytojų teisių. Alyvos negali būti maišomos su kitomis atliekomis. Prioritetas teikiamas alyvų atliekų regeneravimui ir perdirbimui į kurą, tačiau tik ekologiškais ir licencijuotais būdais. Apmokestinamųjų gaminių pakuotės (bakeliai, statinės), naudoti filtrai, tepaluoti skudurai, šluostės kaip atliekos irgi turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos taip, kad nekiltų pavojaus žmogaus sveikatai  ir aplinkoje nepasklistų juose esami alyvų likučiai.

Alyvų atliekų deginimui taikomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai. Jie patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290). Šiai veiklai būtina turėti nustatyta tvarka išduotą galiojantį Gamtos išteklių naudojimo leidimą arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Tik gavę leidimus veiklos vykdytojai gali priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas.

Išsamesnę informaciją galite rasti Aplinkos ministerijos internetiniuose puslapiuose www.am.lt , www.gamta.lt

Gyventojai panaudotą alyvą gali palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo tvarkydamas savo transporto priemonę naudojasi šių įmonių paslaugomis. Atsakingai atliekas tvarkančių autoservisų žemėlapį galite www.esuatsakingas.lt

Informaciją apie saugų alyvų laikymą ir gabenimą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B28FCA7DA3BA

Kilus papildomiems klausimams ar poreikiui  išvežti atliekas, prašome užklausimus siųsti el. paštu info@eneos-baltics.com  arba skambinti telefonu 8 611 32141.